Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Учителска колегия

През учебната 2020/2021 година за добрите постижения на 510-те ученици полага грижи учителска колегия от 51 учители и 13 души непедагогически персонал.

 

Учителите непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват в комисии на регионално и национално ниво. Всяка година ръководството на училището осигурява възможност за вътрешноучилищна квалификация по различни направления.

 

 

 

 

 

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването – интерактивни дъски, софтуер, иновативни методи на преподаване.

 

В училището има организация на Синдиката на българските учители, в която членуват по-голямата част от учителите; Те се стараят да са приятели на учениците и да им дават добър пример.

 

 

 

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването – интерактивни дъски, софтуер, иновативни методи на преподаване.

 

 

В училището има организация на Синдиката на българските учители, в която членуват по-голямата част от педагогическите специалисти.

 

Те се стараят да са приятели на учениците и да им дават добър пример.

 

Всяка година се организират много на брой извънкласни форми на обучение, практически уроци, както и посещения на обекти, свързани с учебното съдържание по изучаваните предмети.

 

 

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ

 

Людмила Василева - директор - преподава Философия и Гражданско образование;

Надежда Лалчева - заместник-директор УД - преподава Физика;

Стефан Титков Иванов - заместник-директор УД - преподава История и цивилации и Регилия (православно християнство);

Татяна Рангелова - Главен учител Прогимназиален и Гимназиален етап, преподава История и цивилизации и Философия;

Галя Асенова - Главен учител за Начален етап;

Елисавета Ненчева - Учител по БЕЛ;

Веселин Иванов - Учител БЕЛ;

Людмила Петрова-Пеливанова - Учител по БЕЛ;

Радка Алтаванска - Учител по БЕЛ;

Виктория Данева - Старши учител по математика;

Аделина Златкова - Старши учител по математика и ТП;

Слави Димчев - Старши учител по информационни технологии и човекът и природата;

Валентина Филипова - учител по информационни технологии;

Надя Главшин - Старши учител по биология и ЗО, човекът и природата;

Валерия Стоилова - Старши учител по география и икономика;

Спасимир Маринов - Старши учител по изобразително изкуство;

Самуил Захариев - Учител по физическо възпитание и спорт;

Миглена Никифорова - Учител по физическо възпитание и спорт;

Гергана Танчева - Учител по физическо възпитание и спорт;

Денислав Мицаков - Учител по физическо възпитание и спорт;

Антония Ваклинова - Старши учител по английски език;

Кирил Дамянов - Учител по английски език;

Калоян Ангелов - Учител по английски език;

Весела Йолова - Учител по английски език;

Веселина Манолова - Старши учител по музика;

Росица Петрова - Старши учител по руски език;

Даниела Воденичарова - Старши учител Начален етап;

Веска Начева - Старши учител Начален етап;

Светлана Георгиева - Старши учител Начален етап;

Теодора Асенова - Старши учител Начален етап;

Емилия Миладинова - Старши учител Начален етап;

Стефан Ангелов Иванов - Учител начален етап;

Надежда Ихтиманска - Учител Начален етап;

Радостина Сеизова - Старши учител Начален етап;

Иванка Бусева - Старши учител Начален етап;

Снежана Милева - Учител в ЦОУД;

Ралица Цокова - Учител в ЦОУД;

Емилия Йотова - Учител в ЦОУД;

Маруся Кожухарова - Старши учител в ЦОУД;

Катя Евстратиева - Старши учител в ЦОУД;

Димка Кехайова - Учител в ЦОУД;

Анна Иванова - Учител ЦОУД - прогимназиален етап;

Венета Рангелова - Старши учител в ЦОУД;

Елена Итева - учител в ЦОУД;

Галина Бонева - Старши учител Начален етап;

Магдалина Петрова - Старши учител в ЦОУД;

Крум Крумов - Училищен психолог;

Десислава Александрова - Ресурсен учител;

Христо Иванов - Учител в ЦОУД;

Николай Иванов - Ресурсен учител;

Таня Петрова - Логопед;