Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

"Еразъм +"

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално- икономическите промени - основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.

 

През 2017 г. спечелихме проект по програма „Еразъм +“ , КА 2, „Училищно образование“ с тема „History and Society in the virtual dimension“. В него ще се обменят добри практики с цел повишаване на мотивацията на учениците и намаляване на броя на отпадащите от средно образование ученици. Ще се засилва познанието в сферата на историята и обществените науки, а посредством посещения на партньорските държави ще се утвърждава усещането за общо европейско гражданство сред нашите ученици и учители. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта.  

В проекта 149 СУ „Иван Хаджийски“ е координатор на мрежа от шест училища от страни-членки на Европейския съюз. Партньорите ни са от Испания, Италия, Франция (остров Мартиника), Полша и Румъния. Проектът беше успешно завършен през август 2019 година като бяха изпълнени всички предварително заложени дейности и задачи.

  

През 2018 г. спечелихме нов проект по програма „Еразъм +“ , КА 229, „Училищно образование“ с номер 2018-1-PL01-KA229-050898_2 на тема „DISABLED PUPILS INCLUDED – CULTURED INCLUSION“. Темата е осигуряване на пълноценно социално включване на децата в неравностойно положение. Координатор на проекта е училще в гр. Люблин, Полша, а партньорите сме от България - 149 СУ „Иван Хаджийски“, Испания, Великобритания, Турция и Румъния. Наши ученици (15-19 г.) участват с изработването на нови модели на комуникация и социално включване на деца в неравностойно положение, подготвят презентации, както и посещават партньорските държави, за да се запознаят с техните образователни и културни модели. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта. Продължителността на този проект е от 01.09.2018 г. до 31.08.2020 г. Като резултат от непредвидените обстоятелства, свързани със световната пандемия от корона-вируса беше подписан анекс с ЦРЧР и срокът на проекта беше удължен с още шест месеца.

 

Нови два проекта по програмата "Еразъм +" спечелихме през 2019 година.

Единият от тях е 2019-1-ES01-KA229-065579_4  „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en Youtube“. Партньорите ни са от град Толедо (Испания), Резекне (Латвия) и Кремона (Италия). Основни разглеждани теми са математиката и пристрастяването към новите технологии като вид злоупотреба. Със съвместните усилия на ученици от нашите училища, ние ще създадем заедно канал в Youtube, посветен на природните и точните науки. Интересното в този проект е, че посещенията не са на всички партньори, заедно, а имаме "двустранни" срещи - пътува само по една държава на гости на друга. Така всички държави ще посетят всички партньорски училища, но индивидуално. Темите на работа също не са общи, а двустранни, т.е. ще имаме натрупване на автономни резултати, което дава допълнителна добавена стойност на проекта. Продължителността му е от 01.09.2019 г. до 31.08.2021 г.

 

Вторият ни проект от 2019 г. е 2019-1-PL01-KA229-064925_4 “Common Europe - common Values”. Освен нашето 149 СУ "Иван Хаджийски" в проекта участват училища от град Радом (Полша), Скопие (Северна Македония), Барселона (Испания) и Оланг (Италия). Проектът е насочен към групата ученици 13-15 години (6-7 клас). Целта му е да създаде засилено чувство за общо европейско гражданство, за общи ценности, които да изповядваме всички европейци, без значение в коя държава точно живеем, както и да създаде в режим на усилен диалог "морален компас" на учениците. В него да са описани поведенческите практики и модели, които се поощряват и обратно - тези, които водят до ерозия и лоши резултати. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта. Продължителността на този проект е от 01.10.2019 г. до 30.09.2021 г.

Прикачени документи

Програма "Еразъм +"