Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Със своя Заповед РД09-3946 Министърът на образованието и науката уведомява във връзка с намаляване риска от вредни последици за здравето на децата и учениците във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град.

По преценка на родителите децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини без специална медицинска бележка. За да се случи това родителят трябва да уведоми учителя от подготвителната група или класния ръководител в телефонен разговор, по и-мейл или по друг надежден начин.

Отсъствията се считат за уважителни ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личнатга амбулаторна карта на детето или ученика или ако се представи друг медицински документ, удостоверяващ наличието на хронично белодробно заболяване.