Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Директорът на 149 СУ „Иван Хаджийски“,

с адрес гр. София-1632, ул. „Иван Хаджийски“ №21,

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – Схема „Училищно мляко“ (Наредбата):

 

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

 

УСЛОВИЯ

  1. Срокът за набиране на предложенията, е от 08.10.2019 до 16.00 ч. на 15.10.2019 г.;
  2. Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
  3. Децата/учениците в училището от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително през 2019-2020 учебна година е 240 (двеста и четиридесет) бр.;
  4. 4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;
  5. 5. Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищно мляко“ – 46 бр. доставки; 

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

 

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят както следва:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

  1. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
  2. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители схема „Училищен плод“ при спазване на изискванията на Наредбата.
  3. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
  4. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт 02 9561549

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 07.10.2019 г.

 

Директор: ………………………………….

                                  /Людмила Василева/